previous | next

Dendrobium Mini - 2011
Earthenware, underglaze and glaze
24"x24"x1"