previous | next

Four Seasons - 2010
Earthenware, underglaze and glaze
24"x27"x1", each pair
Takeda Pharmaceutical, Milwaukee, WI